Mateřská škola Ústí nad orlicí, Na Výsluní 200
AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU

Dle doporučení MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně
obyvatelstva, onemocnění Covid-19 proběhne zápis do mateřských škol bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Dokumenty dokládáte dálkově, v případě nutnosti v MŠ s maximálním omezením kontaktu
a za dodržení epidemiologických opatření!

Podmínkou přijetí dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Přihlášky je možno stáhnout na www.skolkanavysluni.cz nebo vyzvednout v listinné podobě
ve schránce na budově školy od 1.4.2021

Zájemce o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole doručí:

– vyplněnou žádost opatřenou podpisem zákonného zástupce a lékařským potvrzením o očkování
– kopii rodného listu

Možnosti doručení:
– osobně 4.5.2021 do úložného boxu
– poštou

– datovou schránkou zákonného zástupce – ID 6zbk3ah
– e-mailem s elektronickým podpisem

V případě, že nebudete z vážných důvodů (např.karantéta) schopni do požadovaného
termínu doručit ŽÁDOST O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, zkontaktujte vedení školy.

 

Bc. Šárka Vinterová
ředitelka školy

V Ústí nad Orlicí, dne 10.3.2021