Třídy

Třída Berušek je tvořena nejmladšími dětmi, tedy ve věku od 2,0 do 3,5 let.

Kontakt: 734 798 301

Herna v přízemí školy je laděna do teplých barev, které vytvářejí příjemné a pohodové prostředí, které je obzvlášť důležité v adaptačním fázi, v období, kdy nejmladší děti přicházejí poprvé do předškolního zařízení. Dětem se věnují zkušené učitelky, které zabezpečují výuku ale v nemalé míře i osobní péči v prvních týdnech pobytu ve školce.

Dominantou třídy je relaxační bazének s barevnými balonky, který slouží ke klidnějším hrám. Třída je vybavena variabilním nábytkem s dostatečným množstvím her a hraček, také pomůckami na hudební, výtvarné a tělesné aktivity. Děti si mohou najít soukromí v dětském stanu, odpočívat na relaxačním vaku posedět v koutku s kuchyňkou. Často se scházejí s paní učitelkou u piána, zpívají, učí se pohybovat, věnují se výtvarným činnostem.

Vždy v úterý mají děti možnost využít tělocvičnu pro nejrůznější pohybové aktivity. V zimním období je navíc v tento den využívána i sauna školy.

Paní učitelky se snaží nenásilnou formou zapojovat děti do kolektivu, vést je k samostatnosti, čistotě při stolování a správným hygienickým návykům. Děti se zde seznamují s třídními pravidly, které si během roku upevňují a osvojují.  Z počátku se pracuje především frontálně a postupně se přechází ke skupinovým formám výuky. Samozřejmostí je  individuální přístup  a podpora zájmů dětí. Pracuje se dle třídního vzdělávacího programu, který je tvořen aktuálně a navazuje na potřeby kolektivu i jednotlivých dětí ve třídě, činnost je obohacena o společné kulturní programy, které se pro prvňáky odehrávají většinou v tělocvičně nebo na zahradě.

Třídu navštěvuje zpravidla 24 dětí ve věku od 3 do 4,5 let.

Kontakt: 734 798 302

Většina dětí již absolvovala třídu Berušek. Přesto se zde nadále zaměřujeme na základní návyky a dovednosti. Od letošního roku je třída vybavena novým multifunkčním nábytkem, jenž skýtá velké množství variant ke hře dětí.

Specifikum třídy jsou pohybové a dramatické aktivity. K těmto aktivitám je využit „motýlkový“ koutek, v němž děti najdou nejrůznější rekvizity ke hře. K rozvoji pohybových dovedností slouží drobné rytmické nástroje, relaxační vak nebo míče různých velikostí. Nový variabilní nábytek nabízí také čtenářský koutek, k rozvoji čtenářské pregramotnosti dětí.

Stejně jako u ostatních tříd mají děti možnost využít tělocvičnu a to vždy ve středu. Taktéž je to i v zimním období se saunou. Kromě běžných aktivit se tato třída zaměřuje na správný rozvoj grafomotoriky.

K dispozici je zde vertikálně situovaná tabule ke správnému nácviku písma, ale také pískovnička pro nejrůznější grafomotorické aktivity. Snažíme se zde pracovat především ve skupinkách, ale zároveň neopomíjíme individuální přístup ke každému dítěti.

Do třídy docházejí děti ve věku od 4 do 6 let.

Kontakt: 734 798 303

Prostor herny je rozdělen na tři části – hrací část, pracovní část (stolování a pracovní aktivity) a tzv. růžový pokojíček, v němž mají děti nejrůznější rekvizity pro hry a koutek pro relaxaci. Třída je vybavena dostatečným množstvím hraček. Děti zde najdou i modernější hračky jako je Lego či Geomag a dětské knihy. K výtvarným a pracovním aktivitám jim slouží prostorný pracovní stůl, situovaný přímo u okna.

Děti zde mají výběr výtvarného  materiálu  k samostatné činnosti., výtvarné práce a grafomotorické záznamy si ukládají do svého portfolia.  Specifikem třídy je výuka základní počítačové gramotnosti, zaměřena mimo jiné na logopedickou prevenci.

Využíváme známých  programu Alík, Už půjdu do školy aj. Dále se zaměřujeme na environmentální výchovu – vytváření vztahu k životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu. Tělocvičnu navštěvují Zajíčci vždy ve čtvrtek, taktéž i saunu. Kromě každodenních aktivit je výuka obohacena o hru na zobcovou flétnu, jógu, ale také možnost zapojení se do školního pěveckého sboru Větrníček a přeplavecké výuky v Plavecké škole Chobotnička. Program je obohacen o návštěvy divadla, výstav, knihovny atd.

Část dětí dosahujepředškolního věku, proto se učitelky věnují také připravenosti  k zápisu do 1. třídy základní školy – správnou výslovnost, zkvalitňování grafomotoriky, základní orientaci v číselné řadě od 1 do 10, poznávání barev, znalost základních geometrických tvarů, předčtenářské dovednosti. Pracují s pracovními listy nakladatelství Taktik.

V této třídě jsou zařazeny nejstarší děti naší školy i s odkladem školní docházky.

Kontakt: 734 798 304

Celkový počet dětí je 28. Děti s OŠD mají vypracovány individuální plány a uč. se snaží s nimi podle nich pracovat. Na dětí této třídy jsou kladeny největší požadavky, zejména při dodržování pravidel třídy. Tato třída má 2 PC a velké prostory pro uplatnění svých požadavků.

Rovněž i zde je dětmi využíván modrý pokojíček k rozmanitým ( námětovým hrám). Je maximálně využívána pískováčka na rozvoj jemné motoriky prstů. Děti jsou samostatné a rychlé. Dobře zvládají sebeobslužné činnost. Saunu a tělocvičnu navštěvují v pátek. I těmto dětem je každý týden zakládán grafomotorický záznam.

Zaměřujeme se na:

zkvalitňování fonematického sluchu a grafomotoriky – 1týdně záznam znalost geometrických tvarů, číselné řady od 1 – 1O, barev a jejich odstínů orientaci prostoru, zkvalitňování dobré výslovnosti a souvislého vyjadřování – logopedické poradenství přesnou orientace v prostoru, správné držení tužky, nůžek a příboru.

Kromě každodenních aktivit nabízíme dětem výuka hry na zobcovou flétnu

kolektivní zpěv ve školním pěveckém sboru náročnější výtvarné a pracovní činnosti.

Projekty

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Tento nejkomplexnější projekt pohybové gramotnosti pro od děti 3 do 6 let učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást života a je pod záštitou MŠMT, hlavním iniciátorem a vyhlašovatelem je Česká obec sokolská.
Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení a poznávání.
Motivací pro děti je sokolík Pepík a další postavičky zvířátek. Děti trénují základní pohybová cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvoj poznávání a zkouší netradiční činnosti.
Naše mateřská škola je do projektu zapojena s dětmi 3. a 4. třídy. Každé dítě má svůj vlastní sešit, kde si zaznamenává své úspěchy. Cvičíme nejen v tělocvičně, ale i ve třídě a na školní zahradě. Po ukončení tohoto ročního projektu budou děti odměněny.

 

„MRKVIČKA“

Naše mateřská škola je zapojená v celostátní síti Mrkvička sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života školy. Naše zapojení do projektu je ve svých počátcích a aktivity se vytvářejí postupně. Podpora ekologického myšlení u dětí předškolního věku a podpora zdravého životního stylu a jeho osvojování je našim základním cílem.

Různorodé aktivity jsou součástí školní vzdělávacího programu a prolínají se déle do třídních programů. Často vycházejí z momentálních potřeb, inspirací jsou nám také náměty v časopise Mrkvička.

V rámci ekologické a environmentální výchovy jsme organizovali společný úklid školní zahrady a okolí, učíme se třídit odpad, připravujeme pro děti a rodiče výtvarné dílničky zaměřené na recyklaci materiálu a využití přírodnin. Změnili jsme skladbu stravovaní, náš jídelníček je tvořen podle moderních zásad stravování.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Každý den čteme dětem knihy, které společně vybereme. O příbězích si povídáme, přirozenou formou se snažíme podpořit u dětí zájem o knihy a věříme, že i doma si děti ke knížce spolu s rodiči najdou cestu. Posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby mezi dětmi a učitelkami či dětmi a rodiči. Předčítání má význam pro rozvoj emočního zdraví, rozvijí paměť, představivost, myšlení.

 V každé třídě je vytvořen také čtenářský koutek, kde si mohou děti knihy prohlížet a diskutovat nad nimi s paní učitelkou. V rámci této kampaně přivítáme knižní dary, zejména poučné knihy a encyklopedie. Předčítat nám mohou nejen paní učitelky, ale i maminky, babičky atd. Stačí 20 minut denně.

 

Název projektu: OPJAK Šablony I pro MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005982
Výše podpory: 578 996,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2023
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2025
Předpokládaná doba trvání v měsících: 30

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ) a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:
Školní asistent MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, NA VÝSLUNÍ 200

 Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí
příspěvková organizace, IČ: 75017237

ID datové schránky  6zbk3ah

RYCHLÝ KONTAKT

 msnavysluni@email.cz
+420 734 876 972
www.skolkanavysluni.cz

PROVOZ MŠ:

Pondělí – Pátek
06:15 -  16:15